header
תכניות הלימוד בכל המקצועות הינן על פי הנחיות המפמ"רים של משרד החינוך.
הפיקוח על בית הספר הינו של משרד החינוך ושייך למחוז מרכז.
כל הנהלים ותכניות הלימוד בבית הספר מתקיימים בכפוף לחוזרי מנכ"ל וחוזרי המפמ"רים.
ביה"ס מגיש לבחינות בגרות בכל מקצועות החובה עד להשגת תעודת בגרות
בהיקף 25-27 יח"ל. המקצוע המורחב טכנולוגי (עיוני +מעשי) הינו בהיקף 9 יח"ל.


פירוט מקצועות החובה העיוניים לבגרות:
ספרות - 2 יח"ל
תנ"ך - 2 יח"ל
לשון - א' ו ב' - 2 יח"ל
הסטוריה - 2 יח"ל
אזרחות - 2 יח"ל
מתמטיקה - 1-4 יח"ל, כל תלמיד בהתאם ליכלתו
אנגלית - 1-5 יח"ל, כל תלמיד בהתאם ליכלתו
הערה: בביה"ס מגישים לבגרות גם במועדי חורף באנגלית ובמתמטיקה

לתלמידים מספר אפשרויות לתעודות:
  • תעודת בגרות טכנולוגית (25 - 27 יח"ל)
  • תעודה טכנולוגית (14 יח"ל)
    המאפשרת המשך לימודים מקצועיים במכללות.
  • תעודות טכנולוגיות בסיסיות
  • תעודת גמר 12 שנות לימוד + צבירת יח"ל במקצועות החובה.
חדשות
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר